Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVIII.316.2013
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 grudnia 2013r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2014 rok

 

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1356), art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 124) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2014 rok, stanowiący element Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej
Robert Roden


PDFZałącznik do uchwały - Program.pdf

Wersja XML