Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG NR 03/SO - UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

Nazwa usługi:

UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW


Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Monika Zając – Inspektor d/s Ewidencji Ludności 
pokój nr 14 – I piętro, tel. (77) 4388553 
godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.

Do wglądu:

Wzór formularza dostępny jest w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (I piętro, pok. nr14) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białej.


Opłaty:

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku.

Udostępnienie rejestru polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji, o której mowa w art. 22 § 1 Kodeksu wyborczego.
Wydruk danych zawiera także informacje dodatkowe, o ile informacje takie zostały wprowadzone do rejestru wyborców.


Tryb odwoławczy:

Każdy może wnieść do Burmistrza reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:


Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe:

Stały rejestr wyborców prowadzony jest w gminie i obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności.

Do rejestru wyborców z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały.
Do rejestru wyborców mogą być wpisani na podstawie decyzji Burmistrza inni wyborcy, którzy spełniają określone warunki: stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, stale zamieszkują na obszarze gminy lecz pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały, są osobami nigdzie nie zamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy.

Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze.


Pliki do pobrania:

PDFWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW.pdf

DOCWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW.doc

PDFIOPDO G58 Organizowanie i przeprowadzanie wyborów i referendówi DRUK WWW.pdf

Wersja XML