Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG NR 04/SO - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH

Nazwa usługi:

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH


Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Monika Zając – Inspektor d/s Ewidencji Ludności 
pokój nr 14 – I piętro, tel. (77) 4388553 
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy:

Druki Zgłoszenie pobytu stałego i Zgłoszenie pobytu czasowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białej oraz w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – I piętro, pokój nr 14.


Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega:

- wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na wniosek osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy lub jej pełnomocnika - opłata skarbowa 17zł. Złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba działa przez pełnomocnika) - opłata skarbowa 17 zł. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała, ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko lub nazwę instytucji, adres oraz za co opłata).

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia się z kompletem dokumentów

Jeżeli jednak dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie zameldowania.
Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe:

Obywatel polski, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek zameldowania w miejscu pobytu, najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca,

Zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.


Pliki do pobrania:

PDFoswiadczenie_wlasciciela_lokalu_tylko_do_elektronicznego_zameldowania.pdf

PDFPełnomocnictwo.pdf

PDFIOPDO Ewidencja ludności.pdf

PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf

PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf

Wersja XML