Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta usług numer 08/SO - Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjne

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjne.


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pokój numer 14 – pierwsze piętro, telefon: 774388553.


Wymagane dokumenty:

Umotywowany wniosek właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu/nieruchomości.

Załączniki:

Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białej oraz w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – I piętro, pokój nr 14.


Opłaty:

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.


Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 2-ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 k.p.a.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Białe


Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe:

Z wnioskiem o wymeldowanie decyzją administracyjną występuje się w przypadku, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowane okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadzone mogą zostać następujące czynności:


Pliki do pobrania:

PDFIOPDO Ewidencja ludności.pdf

PDFPełnomocnictwo.pdf

PDFPodanie o wymeldowanie.pdf

Wersja XML