Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG NR 08/SO - WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Nazwa usługi:

WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Monika Zając – Inspektor d/s Ewidencji Ludności

pokój nr 14 – I piętro, tel. 77 4388553

godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Umotywowany wniosek właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu/nieruchomości.

Załączniki:

Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białej oraz w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – I piętro, pokój nr 14.


Opłaty:

- Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10 zł.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10.

- 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa. Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała, ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko lub nazwę instytucji, adres oraz za co opłata). Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.


Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 2-ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 k.p.a.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Białe


Podstawa prawna:

 

Wersja XML