Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG NR 15/SO - ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Nazwa usługi:

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Regina Przyklenk– Inspektor d/s Wojskowych i Dowodów Osobistych, pokój nr 14 – I piętro, tel. 77 4388 553
godziny pracy:


Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu (BIP), platformie ePUAP oraz w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – I piętro, pokój nr 14. 

W przypadku, gdy chcesz złożyć formularz przez internet musisz posiadać profil ZAUFANY na platformie ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany.


Opłaty:

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy:


Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.


Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe:

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej (osobiście lub za pomocą poczty lub telefaksu).

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 700, z późn. zm.).

Do zawiadomienia o uszkodzeniu dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód, a w przypadku dokonania zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego albo za pomocą poczty lub telefaksu dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście do organu, który go wydał.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia
w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie osoby.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. Zaświadczenie nie jest dokumentem tożsamości.

Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza) należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej RP.

Osoba, która znalazła cudzy dowód, może bez zbędnej zwłoki przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego.

Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP.

Twój dowód osobisty został ukradziony? Wystarczy, że zgłosisz to na policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia na policji.

Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego przez internet — potrzebujesz profil zaufany (eGO) lub e-dowód. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.


Pliki do pobrania:

PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf

Wersja XML