Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 03/USC - SPROSTOWANIE / UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Nazwa usługi:

SPROSTOWANIE/UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC
pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543


Wymagane dokumenty:

Do wglądu: dowód osobisty


Opłaty:

w wyniku sprostowania/uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego, za który pobiera się opłatę skarbową - 39 zł. Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata) 


Termin załatwienia sprawy:

Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej. Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki. Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej. Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny tego aktu.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


Podstawa prawna:

 

 

Wersja XML