Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 04/USC - ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Nazwa usługi:

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA


Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC
pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek, który musi zawierać:

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie). Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe wydłuży jednak załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego, niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich realizację w chwili zgłoszenia. W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić osobiście zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 


Opłaty:


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska, jednak w większości przypadków decyzja jest wydawana w ciągu 6 - 7 dni. O terminie odbioru decyzji wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu podania. Odbiór decyzji – osobiście w pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres, bez opłat pocztowych. 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białej.


Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe:

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:  imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,  na imię lub nazwisko używane,  na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,  na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada. Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego. Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku. Decyzje w sprawach określonych w ustawie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, do którego złożono wniosek. Wnioskodawcy składają podania o zmianę imion i nazwisk osobiście i indywidualnie dla każdej osoby, gdy o zmianę nazwiska ubiegają się małżonkowie. Dopuszcza się złożenie wniosku bez zachowania tego wymogu pod warunkiem dokonania tej czynności na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula RP. Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, chyba że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej. Rodzic może wyrazić zgodę na zmianę nazwiska albo imienia dziecka w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku osoby zamieszkałej poza granicami RP może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. 


Pliki do pobrania:

PDFWniosek

Wersja XML