Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 05/USC - ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

Nazwa usługi:

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM​ 


Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC
pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543


Wymagane dokumenty:

W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu i zawiera:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, zawierający wyżej wskazane dane, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP. 


Opłaty:

Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata.


Termin załatwienia sprawy:

  1. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
  2. Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście na piśmie, pocztą na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego. 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje 


Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe:

Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości lub możliwe jest przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wnioski elektroniczne składane do Urzędu Stanu Cywilnego w Białej należy przesyłać na adres: usc@biala.gmina.pl.


Pliki do pobrania:

PDFWniosek

Wersja XML