Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 11/USC - UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO DOT. ROZWIĄZANIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa usługi:
UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO DOT. ROZWIĄZANIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543


Wymagane dokumenty:


Opłaty:


Termin załatwienia sprawy:
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca


Tryb odwoławczy:
Do Sądu Okręgowego w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy wpisania wzmianki o rozwodzie w akcie małżeństwa.


Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe:
Uznanie orzeczenia wyroku rozwodowego polega na wpisaniu wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa. Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 r. uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 01 maja 2004 r.
Dania będąca państwem członkowskim Unii Europejskiej nie uczestniczyła w przyjęciu ww. rozporządzenia. Orzeczenia wydane w Danii po 01 lipca 2009 r. podlegają uznaniu z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), wydane wcześniej podlegają uznaniu w procedurze sądowej

W przypadku orzeczeń holenderskich konieczne jest dostarczenie dowodu włączenia orzeczenia do rejestracji stanu cywilnego w Holandii.

Orzeczenia wydane przed 01 maja 2004 r. na terenie Unii Europejskiej podlegają uznaniu w procedurze sądowej z wyjątkiem państw, z którymi obowiązywała umowa dwustronna o uznawaniu z mocy prawa

W sytuacji gdy orzeczenie sądu państwa UE zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia:

W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania.

Wniosek o uznanie orzeczenia wraz z załącznikami można składać:

Orzeczenia wydane przed 01 maja 2004 r. na terenie Unii Europejskiej podlegają uznaniu w procedurze sądowej z wyjątkiem państw, z którymi obowiązywała umowa dwustronna o uznawaniu z mocy prawa.


Wersja XML