Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 03/FN - ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH

Nazwa usługi:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU 


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Iwona Frątczak-Urbaniec – Inspektor ds. podatków
Patrycja Kozaczewska – Podinspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 
godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:

Wzory formularzy w załączeniu, dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz w Referacie Finansowym
(II piętro pok. Nr 15).

Do wglądu: akt notarialny lub umowa kupna – sprzedaży lub umowa dzierżawy.


Opłaty:

Nie podlega opłacie


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, od daty złożenia wymaganych dokumentów. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysłana jest do podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie (I piętro, pok. nr 13)


 Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe:

Podatnik jest zobowiązany złożyć tut. organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach, o gruntach, o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku, jak również o wszelkich zmianach odnośnie powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela lub adresu zamieszkania.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatki można wpłacać na rachunek bankowy Gminy Biała,

Bank Spółdzielczy w Białej nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002


Pliki do pobrania:

 

 

Wersja XML