Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta usług numer 05/FN - Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych. Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku.


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy, pokój numer 15, drugie piętro, telefon: 774388538.


Wymagane dokumenty:

Wzory formularzy dostępne są w Referacie Finansowym (drugie piętro, pokój numer 15) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.


Opłaty:

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać deklaracje sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, w przypadku powstania, wygaśnięcia, bądź zmiany, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. W przypadku niezłożenia deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję ustalającą wymiar podatku od nieruchomości, która wysłana jest do podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie (I piętro, pok. nr 13). 


Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe:

Podatek należy wpłacać bez wezwania w terminie do 15 – tego dnia każdego miesiąca. Od 1 stycznia 2006r. podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Zadeklarowaną kwotę podatku można wpłacać na rachunek bankowy Gminy Biała, Bank Spółdzielczy w Białej nr 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002


Pliki do pobrania:

Deklaracje podatkowe

Wersja XML