Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta usług numer 09/FN - Ulga inwestycyjna

Ulga inwestycyjna.


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy, pokój numer 15, drugie piętro, telefon: 774388538 


Wymagane dokumenty:


Opłaty:

Nie podlega opłacie


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje termin wydania decyzji bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Decyzję można odebrać osobiście (II piętro, pokój nr 15), bądź zostanie przesłana do Wnioskodawcy listem poleconym.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym ( II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie ( I piętro, pok. nr 13). 


Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe:

Załatwienie sprawy kończy się wydaniem decyzji.
Przed wydaniem decyzji o przyznaniu ulgi inwestycyjnej sporządza się u wnioskodawcy  protokół z oględzin wykonanej inwestycji . O terminie spisania protokołu powiadamia się 7 dni wcześniej. 


Pliki do pobrania:

PDFWniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej.pdf

Wersja XML