Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 13/FN - ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Nazwa usługi:

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat  Finansowy

godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek-czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:

Podanie o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty oraz odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę z uzasadnieniem sytuacji finansowej i materialnej, (podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularzy dostępnych na stronie internetowej urzędu lub  w Referacie Finansowym  (II piętro, pok. nr 15)
Do wniosku dołączamy:


Opłaty:

Nie podlega opłacie


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje termin wydania decyzji bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Decyzję można odebrać osobiście (II piętro, pokój nr 15 lub 16),  bądź zostanie przesłana do Wnioskodawcy  listem poleconym.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym ( II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie ( I piętro, pok. nr 13).


Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe:

Zgłoszenie sprawy kończy się wydaniem decyzji.
W wydanej decyzji o odroczenie, rozłożenie, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej, która jest uiszczana w terminie płatności raty. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 5%  kwoty odsetek.


Pliki do pobrania:

PDFWniosek o odroczenie terminu płatności podatku / zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.pdf
PDFWniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.pdf

Wersja XML