Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.324.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) ) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 zarządza się, co następuję:

§1 Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.

§2  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu 36.730.947,05 zł.

2) Plan przychodów budżetu 2.570.056,00 zł. co daje razem kwotę 39.301.003,05 zł.

3) Plan wydatków budżetu 38.151.003,05 zł.

4) Plan rozchodów budżetu 1.150.000,00 zł. co daje razem kwotę 39.301.003,05 zł.

1) Plan dochodów budżetu 36.730.947,05 zł.

2) Plan przychodów budżetu 2.570.056,00 zł. co daje razem kwotę 39.301.003,05 zł.

3) Plan wydatków budżetu 38.151.003,05 zł.

4) Plan rozchodów budżetu 1.150.000,00 zł. co daje razem kwotę 39.301.003,05 zł.

§3 Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§4 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§5 Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.324.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok.pdf

Wersja XML