Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poziomy odzysku i recyklingu

Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gmina zobowiązana jest do osiągnięcia do dnia 31 grudnia
2020 r. odpowiednich poziomów:

  • co najmniej 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Biała

-

22,2

21,9

15,1

12,2

18

33

28

84,55

 

  • co najmniej 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30 36 38 40 42 45 50 60 70

Poziom osiągnięty przez Gminę Biała

-

88

100

100

88,76

100

100

100

100

Na podstawie art. 3 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów gmina zobowiązana jest do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 roku.

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wyrażone w %

Określone poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania ustalone przez Ministra Środowiska

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Biała

-

25,4 12,8 11,7

0

16

20

34

69.17