Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podmioty odbierające odpady i miejsca składowania

Zebrane odpady przekazywane są do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW:

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała, jest firma wyłoniona w przetargu:

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o. o., ulica Prudnicka 43, 48-210 Biała.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne – odpady odbierane są przez firmy z którymi, właściciele posiadają indywidualne umowy. Na terenie gminy są to:

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o. o., ulica Prudnicka 43, 48-210 Biała.


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY Z TERENU GMINY BIAŁA ODBIERA:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recykling Sp. z o.o., ulica Bartosza Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce.


MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW:

Miejscem zagospodarowania, przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami:

EKOM spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne, Regionalne Centrum Gospodarki Komunalnej, Domaszkowice 156, 48-303 Nysa.

GMINA PRUDNIK, Składowisko Odpadów Komunalnych, ulica Wiejska, 48-200 Prudnik.

Wersja XML