Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podmioty odbierające odpady i miejsca składowania

Zebrane odpady przekazywane są do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała, jest firma wyłoniona w przetargu:

Wodociągi i Kanalizacja
w Białej Spółka z o. o.

ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne – odpady odbierane są przez firmy z którymi, właściciele posiadają indywidualne umowy. Na terenie gminy są to:

Wodociągi i Kanalizacja
w Białej Spółka z o. o.
ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY Z TERENU GMINY BIAŁA ODBIERA:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recykling Sp. z o.o.
ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce


MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Miejscem zagospodarowania, przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami :

EKOM spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne

Regionalne Centrum Gospodarki Komunalnej
Domaszkowice 156, 48-303 Nysa

 

GMINA PRUDNIK
Składowisko Odpadów Komunalnych
ul. Wiejska, 48-200 Prudnik

Wersja XML