Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.348.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) zarządza się, co następuje:

§1  Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku:

1) z podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) z przeniesieniem wydatków w obrębie działu, zgodnie z posiadanym upoważnieniem Rady Miejskiej w Białej, określonym w § 12 pkt 3 Uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2  Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.348.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r..pdf

Wersja XML