Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski,
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
 3. PDFZarządzenie nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Reg. Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej – Rozdział 12 Organizacja przyjmowania, rejestrowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji.pdf
 4. Statut Gminy Biała uchwalony uchwałą nr Uchwała Nr XIV.182.2012 z dnia 28 czerwca 2012r.pdf
 5. PDFDział IX - Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg przez Radę.pdf

Skargi i wnioski:

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

Wnoszenie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.

Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organy rozpatrujące skargi i wnioski:

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

W Gminie organami tymi są: Burmistrz Białej lub Rada Miejska w Białej.

W Urzędzie Miejskim w Białej komórką koordynującą przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków pozostających we właściwości Burmistrza Białej i Rady Miejskiej w Białej jest Referat Organizacyjny . W referacie tym mieszczącym się II piętrze można uzyskać informacje o stanie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

Kontakt: telefon: 77 4388555, adres e-mail:

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Załatwianie skarg i wniosków:

Tryb odwoławczy:


Pliki do pobrania:

Wersja XML