Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SKARGI I WNIOSKI

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski,

 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

 3. PDFZarządzenie nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Reg. Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej – Rozdział 12 Organizacja przyjmowania, rejestrowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji.pdf

 4. Statut Gminy Biała uchwalony uchwałą nr Uchwała Nr XIV.182.2012 z dnia 28 czerwca 2012r.pdf
  PDFDział IX - Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg przez Radę.pdf

 

SKARGI I WNIOSKI

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 

Wnoszenie skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie , faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.

Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia

 

Organy rozpatrujące skargi i wnioski:

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

W Gminie organami tymi są : Burmistrz Białej lub Rada Miejska w Białej.

W Urzędzie Miejskim w Białej komórką koordynującą przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków pozostających we właściwości Burmistrza Białej i Rady Miejskiej w Białej jest Referat Organizacyjny . W referacie tym mieszczącym się II piętrze można uzyskać informacje o stanie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

Kontakt: tel. 77 4388555, adres e-mail:

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

 

Załatwianie skarg i wniosków:

Tryb odwoławczy:


PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2018.pdf

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2017.pdf

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków załatwianych przez Urząd Miejski w Białej w roku 2016.pdf

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków załatwianych przez Urząd Miejski w Białej w roku 2015.pdf

Wersja XML