Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski:

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

Wnoszenie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.

Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organy rozpatrujące skargi i wnioski:

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

W Gminie organami tymi są: Burmistrz Białej lub Rada Miejska w Białej.

W Urzędzie Miejskim w Białej komórką koordynującą przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków pozostających we właściwości Burmistrza Białej i Rady Miejskiej w Białej jest Referat Organizacyjny . W referacie tym mieszczącym się II piętrze można uzyskać informacje o stanie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

Kontakt: telefon: 77 4388555, adres e-mail:

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Załatwianie skarg i wniosków:

Tryb odwoławczy:

 


Pliki do pobrania:

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2020.pdf

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2019.pdf

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2018.pdf

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2017.pdf

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2016.pdf

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2015.pdf

Wersja XML