Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 r., poz. 716) uchwala się, co następuje:

§1 Ustala się na terenie Gminy Biała następujące stawki podatku od nieruchomości na rok 2017:

1) od gruntów:związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni,niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§3 Traci moc uchwała Nr X.81.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r. zmieniona uchwałą Nr XI.92.2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

§4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.Przewodniczący Rady

Robert Roden
 

PDF   Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r..pdf

Wersja XML