Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 r., poz. 716) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2016 r., poz. 617) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2016 r., poz. 374) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 r., poz. 613 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§1 W uchwale Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie: Wotka Irena - na terenie sołectwa Łącznik

2) § 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie: Jan Puchała - na terenie sołectwa Miłowice

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Opolskiego.Przewodniczący Rady

Robert Roden
 

PDF   Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016.pdf

Wersja XML