Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biała

Na podstawie art 10a oraz art. 10 b ust. 2 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:

§1 Tworzy się wspólną obsługę administracyjną, finansowo-księgową i organizacyjną dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Biała:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej;

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku;

3) Gimnazjum w Białej.

§2

1 Ustala się Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej jako jednostkę obsługującą.

2 Ustala się jednostki wymienione w § 1 jednostkami obsługiwanymi.

§3 W ramach wspólnej obsługi, o której mowa w §1 i § 2, powierza się jednostce obsługującej:

1) obsługę administracyjną jednostek obsługiwanych;

2) obsługę finansową jednostek obsługiwanych;

3) prowadzenie rachunkowości, o której mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) jednostek obsługiwanych;

4) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i w zakresie operacji finansowych jednostek obsługiwanych;

5) obsługę organizacyjną jednostek obsługiwanych;

6) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań jednostek obsługiwanych;

7) przeprowadzanie procedury zamówień publicznych jednostek obsługiwanych;

8) Przygotowywanie na potrzeby dyrektorów jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian.

§4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.Przewodniczący Rady

Robert Roden
 

PDF   Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biała.pdf

Wersja XML