Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVII.171.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10 b, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§1 W uchwale Nr XIII/119/99 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu, zmienionej uchwałą nr XI.150.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2012 r., oraz uchwałą nr XV.192.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §5 otrzymuje brzmienie: Biuro pełni funkcję jednostki obsługującej w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, powołaną do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjno-organizacyjnej i finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych tj. szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała.

2) §7 otrzymuje brzmienie: Bezpośredni nadzór nad działalnością Biura sprawuje Burmistrz Białej.

3) Załącznik o którym mowa w §3 uchwały, zmieniony następnie załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Białej nr XI.150.2012 z dnia 10 lutego 2012 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.Przewodniczący Rady

Robert Roden
 

PDF   Uchwała Nr XVII.171.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu.pdf

Wersja XML