Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. u. 2016 r., poz. 446 ) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2016 r. poz. 1440 ) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

§1 W uchwale nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 skreśla się ust. 2,

2) w § 2 skreśla się ust. 2,

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:Ustala się roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:w pasie drogowym dróg gminnych - 15,00 złna drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł

4) § 3 otrzymuje brzmienie:Ustala się dzienne stawki opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym dróg gminnych - 0,40 zł

5) § 4 otrzymuje brzmienie:Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy z tytułu umieszczenia jej w pasie drogowym dróg gminnych - 1,50 zł

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.Przewodniczący Rady

Robert Roden
 

PDF   Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016.pdf

Wersja XML