Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, poz. 846) uchwala się, co następuje:

§1 Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę Wojewody Opolskiego z dnia 19 września 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Biała w części dotyczącej § 1 ust. 2, § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, § 3 i § 4.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Robert Roden
 

PDF   Uchwała Nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego.pdf

Wersja XML