Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.6 l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§1 W uchwale Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie: Jan Puchała - na terenie sołectwa Miłowice;

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.Przewodniczący Rady

Robert Roden
 

PDF   Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016.pdf

Wersja XML