Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

 

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ) ogłasza, że w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4. Lokal położony jest na parterze budynku składa się z: 1 pomieszczenia handlowo-usługowego, 2 pomieszczeń zaplecza, łaźni, WC, pomieszczenia z umywalką oraz pomieszczenia komunikacji. Łączna powierzchnia użytkowa to 55,76 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: e.e, wodociągową i kanalizacyjną oraz ogrzewanie C.O. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku-średni. Stan techniczno-funkcjonalny elementów wykończeniowych lokalu- nieco podwyższony. Lokal przeznaczony jest do użytkowania jako lokal użytkowy. Wraz z lokalem użytkowym zostanie zbyty udział wynoszący 1031/10000 części w działce 1093 m. 18 o pow. 0,0343 ha oraz w częściach wspólnych budynku. Nieruchomość KW OP1P/00029548/8 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń wobec osób trzecich. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

W planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Biała teren na którym położony jest budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy, oznaczony jest symbolem ,,UM” co oznacza teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej. I przetarg odbył się w dniu 9 września 2016 roku. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 85 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 21 listopada 2016 roku wadium w kwocie 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złoty) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Białej ul. Prudnicka 4/2u”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy( tj. Dz. U 2012 poz. 788 z póżn.zm) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące), w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenie przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust.2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( t.j. Dz.U. z 2014 roku poz. 1380) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu notarialnego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 w/w ustawy. Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Oglądanie lokalu użytkowego oraz wszelkie informacje dodatkowe można uzgodnić i uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 

Biała 2016-10-19                                                                               

Wersja XML