Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 02/GN ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

KARTA USŁUG Nr 02/GN


Nazwa usługi: ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI


Miejsce załatwienia sprawy:

Dawid Scholz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5 - parter, tel. 774388546
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

  1. podanie (wniosek) właściciela, współwłaścicieli, użytkownika wieczystego, współużytkowników wieczystych o zatwierdzenie podziału nieruchomości do Burmistrza Białej
  2. niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku:

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w pokoju nr 5

Wszystkie dokumenty geodezyjne stanowiące załączniki do wniosku sporządzają geodeci uprawnieni na zlecenie osoby zainteresowanej podziałem działki.


Opłaty:

Nie pobiera się.


Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, wnioskodawca otrzymuje pocztą na adres podany we wniosku lub odbiera osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru, decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej przez Burmistrza Białej przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia sprawy, prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie urzędu -pokój nr 13 I piętro


Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe:

Czynności administracyjne są wykonywane bezpłatnie.

Czynności technicznych dokonują geodeci uprawnieni do wykonania takich robót - na zlecenie wnioskodawcy – odpłatnie

Całość dokumentacji (wniosek wraz z załącznikami) składa się w sekretariacie- pokój nr 13 bądź bezpośrednio w pokoju nr 5 urzędu


DOCXWniosek w sprawie podziału nieruchomości.docx

Wersja XML