Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 07/GN - PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁU W PRAWIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Nazwa usługi:

PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁU W PRAWIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI


Miejsce załatwienia sprawy:

Dawid Scholz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5 - parter, tel. 774388546
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

  1. podanie (wniosek) wszystkich współużytkowników wieczystych o przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości.
  2. niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do wniosków - dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości - odpis z księgi wieczystej w oryginale  (wystarczy jeden dla wszystkich wnioskodawców) oraz odpisy z księgi wieczystej lokalowej                 
  1. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej w oryginale- na każde podanie

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w pokoju nr 5


Opłaty:
Imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł- wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr10) lub na numer rachunku bankowego: Gminy Biała w BS Biała 29890300022001000020200002 (należy podać: imię, nazwisko adres oraz za co wnoszona jest opłata. Przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości jest odpłatne. Opłatę za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości należy uiścić w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.


Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku przez wszystkich współużytkowników wieczystych, wnioskodawcy otrzymują pocztą na adres podany we wniosku lub odbierają osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru, decyzję o przekształceniu prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości. Wydawana jest jedna decyzja dla wszystkich użytkowników wieczystych.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej przez Burmistrza Białej przysługuje stronom nie zadowolonym z rozstrzygnięcia sprawy, prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie urzędu pokój nr 13 – I piętro


Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe:
Przekształcenie przysługuje:


Inne informacje:

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie.
W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.


Wersja XML