Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 09/GN - UDZIELENIE BONIFIKATY W OPŁATACH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Nazwa usługi:

UDZIELENIE BONIFIKATY W OPŁATACH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU


Miejsce załatwienia sprawy:
Dawid Scholz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5 - parter, tel. 774388546
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

  1. podanie (wniosek) użytkownika wieczystego o udzielenie bonifikaty z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Biała.
  2. niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku - oświadczenia osoby (osób) ubiegającej się o udzielenie bonifikaty o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzających rok za który opłata ma być wnoszona, wszystkich członków gospodarstwa domowego. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w pokoju nr 5 Wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności tj. do 31 marca każdego roku, za który ma być przyznana bonifikata

Opłaty:
Nie pobiera się


Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, wnioskodawca otrzymuje pocztą na adres podany we wniosku lub odbiera osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru, zawiadomienie o udzieleniu bonifikaty


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje


Podstawa prawna:
Art. 74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.)


Informacje dodatkowe:
Bonifikata w wysokości 50% od opłaty rocznej udzielana jest, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. Bonifikata przysługuje, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystana na cele mieszkaniowe.
 

Wersja XML