Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 08/GN ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

KARTA USŁUG Nr 08/GN


Nazwa usługi:
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI


Miejsce załatwienia sprawy:
Dawid Scholz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5 - parter, tel. 774388546
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

  1. podanie (wniosek) właściciela, współwłaścicieli, użytkownika wieczystego, współużytkowników wieczystych o rozgraniczenie nieruchomości. 
  2. wskazanie we wniosku uprawnionego geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia.
  3. niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku -wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości podlegające rozgraniczeniu 

Wniosek może być sporządzony samodzielnie, przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu lub można wykorzystać formularz wniosku dostępny w pokoju nr 5 – parter urzędu miejskiego.


Opłaty:
Nie pobiera się


Termin załatwienia sprawy:
Postępowanie o rozgraniczeniu nieruchomości wszczyna się niezwłocznie wydaniem postanowienia po otrzymaniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami. Wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości uzależnione jest jednak od tego, kiedy upoważniony geodeta zakończy czynności techniczne w terenie. Zazwyczaj do 60 dni.


Tryb odwoławczy:
Postępowanie wszczyna się wydaniem postanowienia, na które nie służy zażalenie. Decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości wydaje się po zakończeniu czynności technicznych w terenie przez upoważnionego geodetę i przedstawieniu przez niego protokołu granicznego wraz ze szkicem granicznym. Strona nie zadowolona z przebiegu granicy może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wystąpić o przekazanie sprawy za pośrednictwem Burmistrza Białej do rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Prudniku. Od decyzji wydanej przez Burmistrza Białej o umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie pokój nr 13.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku –Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2017 roku poz.2101 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości z dnia 14.04.1999 roku (Dz. U z 1999 roku Nr 45 poz. 453)


Informacje dodatkowe:
Czynności techniczne w terenie przeprowadzają geodeci uprawnieni do wykonywania robót we własnym zakresie (na zlecenie wnioskodawcy) odpłatnie. Całość dokumentacji można także złożyć w pokoju nr 5 urzędu miejskiego.

Wersja XML