Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 03/OR - SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM

Nazwa usługi: SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM


Miejsce załatwienia sprawy: 
Referat Organizacyjny Dorota Solińska  - Kierownik Referatu Organizacyjnego II piętro ,
pok. Nr 17,  tel. 774388555
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Do wglądu :

 1. Dowód osobisty osoby ubiegającej się o udokumentowanie pracy na gospodarstwie rolnym.
 2. Dowody osobiste dwóch  świadków  potwierdzających  pracę na gospodarstwie    rolnym, w przypadku emerytów wymagany jest odcinek emerytury – renty lub    legitymacja emeryta – rencisty.  
 3. Zaświadczenie potwierdzające istnienie gospodarstwa rolnego w okresie objętym zeznaniem świadków wydane przez Starostwo Powiatowe w Prudniku – Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Prudniku przy  ul. Parkowej 10

Opłaty:

Opłaty  skarbowej nie pobiera się.


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w dniu zgłoszenia się ze świadkami celem przesłuchania i spisania zeznania.


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy/Dz. U. z 1990 Nr 54 , poz.310/, 
 2. Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w  w sprawie postępowania  o świadczenia emerytalno-rentowe  /Dz. U. z 2011r.    Nr 237, poz.1412./

Informacje dodatkowe:

Do stażu pracy może zostać wliczony okres pracy w gospodarstwie rolnym przypadającym przed dniem 01.01.1983 r. po ukończeniu 16 roku życia. Okres ten nie może nakładać na inne okresy pracy czy zatrudnienia. Świadkami mogą być osoby starsze od wnioskodawcy i zamieszkujące w sąsiedztwie w okresie podlegającym wliczeniu.


Wersja XML