Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta usług numer 06/GKZP - Przydział lokalu mieszkalnego

Przydział lokalu mieszkalnego.


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych,  pokój numer 2 – parter, telefon: 774388556.


 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o przydział lokalu mieszkalnego, wraz z załącznikami.


Opłaty:

Nie pobiera się.


Termin załatwienia sprawy:

Do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez społeczną komisję mieszkaniową, która zbiera się raz na kwartał.


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1182).
  2. Uchwała Nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. Nr 87 poz. 2739).

Informacje dodatkowe:

 O przydział lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Są to osoby nie posiadające samodzielnego tytułu prawnego do lokalu oraz spełniające następujące warunki:

Pierwszeństwo w przydziale lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu nie przekracza 200 % najniższej emerytury – w gospodarstwie jednoosobowym, 150 % - w gospodarstwie wieloosobowym.

Złożone wnioski są rozpatrywane, weryfikowane i opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Członkowie Społecznej komisji mieszkaniowej po ustaleniu warunków mieszkaniowych wnioskują o zakwalifikowanie wnioskodawcy na listę osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego.

Sytuacja materialna i mieszkaniowa osób, które zostały umieszczone na liście jest poddawana weryfikacji raz w roku.
Osoba otrzymująca przydział lokalu mieszkalnego musi ponownie udokumentować, że wysokość osiąganego dochodu oraz warunki mieszkaniowe kwalifikują ją nadal do otrzymania przydziału lokalu mieszkalnego.
Nie przyjęcie 2 ofert przydziału lokalu mieszkalnego powoduje wykreślenie z listy osób oczekujących.


pliki do pobrania:

DOCXDeklaracja o wysokości dochodów.docx
DOCOświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu.doc
DOCOświadczenie o stanie majątkowym.doc
DOCWniosek o przydział lokalu mieszkalnego.doc

Wersja XML