Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 09/GKZP - DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Nazwa usługi:

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Grażyna Samitowska – inspektor ds. planowania przestrzennego Pokój nr 2 – parter, tel. (77)4388556
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Od wnioskodawcy:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (min.50m wokół wnioskowanego terenu), w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000
 3. Opinia lub zaświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem, w przypadku terenu nieuzbrojonego.
 4. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Pozyskiwane przez Urząd:
  1. uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych – pok nr 2 lub na stronie internetowej Urzędu.

Opłaty:


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 65 dni na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa, do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.
O terminie odbioru decyzji wnioskodawca zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem. Odbiór decyzji – osobiście w pok. nr 2, bądź pocztą na wskazany adres.


Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji, stronie niezadowolonej z załatwienia sprawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Białej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinna zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. , w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz.U. Nr 164, poz. 1589)

Informacje dodatkowe:

W przypadku braku kompletu  wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania – zgodnie z art. 64 §2 KPA. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 §2 KPA stosuje się odpowiednio. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę. Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy uzyskać w przypadku planowania inwestycji na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina Biała posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: miasta Biała, wsi Łącznik, wsi Solec, wsi Gostomia, wsi Rostkowice i wsi Wilków oraz pod lokalizację farmy wiatrowej: na gruntach miasta Biała i wsi Olbrachcice; na gruntach wsi Solec-GostomiaKrobusz; na gruntach wsi Browiniec Polski-Rostkowice-Wilków.


Pliki do pobrania:

PDFWniosek do karty 09/GKZP.pdfPDF

Wersja XML