Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta usług numer 18/GKZP - Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, pokój numer 1a – parter, telefon: 774388559.


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia do którego należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. Tytuł prawny potwierdzający fakt posiadania pojazdu;
 4. Umowa o stałej współpracy z weterynarzem;
 5. Umowa o świadczeniu usług, jeżeli takie były świadczone przez przedsiębiorcę przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 6. Potwierdzenie o posiadaniu wykształconej oraz przeszkolonej kadry;
 7. Odpis z księgi wieczystej, umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości;
 8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Wniosek (podanie) może być sporządzony samodzielnie lub wykorzystanie formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu. Formularz wniosku dostępny jest również w pokoju nr 1 a – parter Urzędu Miejskiego

Opłaty:

Opłata w wysokości 616,00 zł (zgodnie z zał. do ustawy z dnia 29 maja 2019 r. o opłacie skarbowej/ tj. Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn. zm./ – część III, pkt. 44) Opłata uiszczana jest na dowód wpłaty w kasie tut. Urzędu, I piętro pok. nr 10, lub przelewem na konto: 29890300022001000020200002 BS Biała.


Termin załatwienia sprawy:

Udzielenie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. 


Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych pokój numer 1a– parter lub w Sekretariacie pokój numer 13 – I piętro. 


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1454 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
 3. Uchwała Nr III.39.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 24 marca 2011 roku Nr 29 poz. 380);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019, poz.1000 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe:

Wniosek (podanie) można złożyć w sekretariacie pokój nr 13 – I piętro oraz w pokoju nr 1a– parter 


Pliki do pobrania:

DOCWniosek do karty 18/GKZP.doc

Wersja XML