Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 17/GKZP - ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Elwira Gaier– podinspektor ds. gospodarki odpadami
pokój nr 1a – parter, telefon: /77/ 438 85 59
godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00 


Wymagane dokumenty:
Wniosek (podanie) o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną z zaznaczeniem: pochodzenia, wieku, płci, sposobie oznakowania i warunków utrzymania psa /w kojcu, ogrodzeniu. Wskazana książeczka zdrowia psa, wydaną przez lekarza weterynarii – do wglądu. Wniosek (podanie) może być sporządzony samodzielnie lub wykorzystanie formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu. Formularz wniosku dostępny jest również w pokoju nr 1a– parter Urzędu Miejskiego 


Opłaty:
Opłata : 82,00 zł za decyzję / ustawa o opłacie skarbowej z dnia 29 maja 2019 r. / tj. Dz. U. z  2019 r. poz.1000 z poźn. zm./ Opłata uiszczana jest na dowód wpłaty w kasie tut. Urzędu, I piętro pok. Nr 10. 


Termin załatwienia sprawy:
Decyzja wydawana jest po sprawdzeniu na miejscu warunków utrzymania, które powinny odpowiadać wymogom stawianym psom ras uznanych za agresywne. Udzielenie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Wnioskodawca może odebrać decyzję osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru lub wysyła się pocztą listem ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 


Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych pokój nr 1a– parter lub w sekretariacie pokój nr 13 – I piętro. 


Podstawa prawna:
Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /tj. Dz. U z 2019, poz. 122 z późn. zm. / Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne /Dz. U. z  2013r. , nr 77, poz. 687/ 


Informacje dodatkowe:
Wniosek (podanie) można złożyć w sekretariacie pokój nr 13 – I piętro lub 1a– parter.
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 1. amerykański pit bull terrier;
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 3. buldog amerykański;
 4. dog argentyński;
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6. tosa inu; 
 7. rottweiler; 
 8. akbash dog; 
 9. anatolian karabash; 
 10. moskiewski stróżujący; 
 11. owczarek kaukaski.

Wersja XML