Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 13/GKZP - ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nazwa usługi:

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Grażyna Samitowska – inspektor ds. planowania przestrzennego
Pokój nr 2 – parter, tel. 774388556
godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Od wnioskodawcy:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych – pok nr 2 lub na stronie internetowej Urzędu.

Opłaty:


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni. Odbiór zaświadczenia – osobiście w pok. nr 2, bądź pocztą na wskazany adres.


Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia (postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia), stronie niezadowolonej z załatwienia sprawy, przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Białej, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm)

Informacje dodatkowe:

Wniosek o zaświadczenie można złożyć w sekretariacie Urzędu, pok. nr 13, I piętro lub w pokoju nr 2 – parter.


Pliki do pobrania:

PDFWniosek do karty 13/GKZP.pdf

Wersja XML