Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Pracy Rady i Komisji Stałych

Plan pracy Rady i Komisji Stałych na rok 2021.

Styczeń:

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Biała za 2020 r. i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Biała za 2020 r.
 2. Przyjęcie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała.
 3. Przyjęcie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała".
 4. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok.
 5. Uchwalenie ramowego planu pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok.
 6. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał.

Marzec:

 1. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2020 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok.
 3. Ocena stopnia wdrażania wyznaczonych działań" Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Białą na lata 2019-2028" za 2020 r.
 4. Informacja o działalności Stacji Caritas za 2020 rok.
 5. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt za 2020 r.

Kwiecień:

 1. Uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biała.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 3. Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 r.
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Biała.
 5. Uchwalenie wzoru deklaracji o wysokości dochodu do ustalenia wypłaty dodatku mieszkaniowego.
 6. Uchwalenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
 7. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał.

Czerwiec:

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2020 rok.
 2. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Białej za 2020 r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za ten okres.
 4. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2020 r.
 5. Uchwalenie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała.
 6. Informacja o działalności Spółki " Wodociągi i Kanalizacja„ w Białej.
 7. Przyjęcie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2021-2023,
 8. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał.

Wrzesień:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za rok szkolny 2020/2021 oraz przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.
 3. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał.

Listopad:

 1. Problemy bezrobocia w gminie Biała.
 2. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w Gminie Biała.
 3. Informacja o ochronie p/poż w mieście i gminie Biała.
 4. Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2022r.
 5. Uchwalenie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.
 6. Uchwalenie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie gminy Biała.
 7. Uchwalenie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2022-2026.
 8. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał.

Grudzień:

 1. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała oraz budżetu Gminy Biała na 2022 r.
 2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Biała na 2022 r.
 3. Uchwalenie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2022 rok.
 4. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał.
Wersja XML