Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.393.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Przedłożyć Radzie Miejskiej w Białej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:
1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028 wraz z załącznikami;
2) objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.393.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028.pdf

Wersja XML