Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 10 00 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

odbędzie się XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Biała za 2016 rok.
 2. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2016 rok

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogach i chodnikach powiatowych ;

  2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;

  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego ;

  4. zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.;

  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028 ;

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów;

  7. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagradzania za inkaso;

  8. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Biała na 2017 r. ;

  9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2017 rok;

  10. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2017

 

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Białej

Wersja XML