Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR. 0050.433.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina

Na podstawie § 42 ust.1 oraz § 13 ust.2 Statutu Sołectwa Grabina uchwalonego uchwałą Nr XXXI/343/2010 Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 57 poz.755) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwołuje się zebranie wyborcze celem przeprowadzenia w miesiącu styczniu br. wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Grabina w związku z złożoną rezygnacją Pani Joanny Słowińskiej z funkcji sołtysa.
§ 2. Burmistrz określi miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad zebrania, oraz poda do publicznej wiadomości mieszkańcom co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie sołectwa.
§ 3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej oraz na terenie sołectwa.
 Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR. 0050.433.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina.pdf

Wersja XML