Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. § 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznawania opinii organizacji na temat projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego ich działalności statutowej. § 3. 1 Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Białej w formie zarządzenia. 2. Zarządzenie powinno określać:
1) przedmiot konsultacji;
2) formę konsultacji;
3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
4) komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Białej odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. 1. Zarządzenie o podejmowanych konsultacjach, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji, publikuje się: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Gminy Biała,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
1) określenie przedmiotu konsultacji,
2) określenie formy konsultacji,
3) termin przeprowadzenia konsultacji.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie: 1) bezpośrednich spotkań z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3;
2) pisemnej -wyrażania opinii oraz zgłaszania uwag i propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;
3) innej niż określone w pkt 1-2, wynikających ze specyfiki przedmiotu konsultacji.

2. Ostateczna decyzję w sprawie formy konsultacji podejmuje Burmistrz.
3. Konsultacje nie mogą trwać krócej niż 14 dni.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość osób biorących udział w konsultacjach.

§ 6. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy, sporządza się sprawozdanie zwierające: 1) przedmiot konsultacji;
2) przebieg konsultacji: data spotkania, lista obecności, przebieg dyskusji oraz wyniki konsultacji;
3) podpis przewodniczącego spotkania i protokolanta;
4) informację o komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Białej odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji.

§ 7. 1. Konsultacje w formie pisemnej polegają na złożeniu opinii bądź uwag w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. 13), pocztą na adres Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl. 2. Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.
§ 8. 1. Z przeprowadzonych konsultacji każdorazowo sporządza się sprawozdanie, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia konsultacji. 2. Sprawozdanie podane jest do publicznej wiadomości poprzez:
1) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) umieszczenie na stronie internetowej Gminy Biała,
3) wywiesza na tablicę ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 9. 1. Sprawozdanie powinno zawierać informację o: 1) przedmiocie konsultacji;
2) przebiegu konsultacji: wykorzystaniu formy i podaniu terminu trwania konsultacji;
3) przedstawieniu wskazanych uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji;
4) komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Białej odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;
5) wynikach przeprowadzonych konsultacji.

§ 10. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Biała. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 12. Traci moc uchwała nr VIII.114.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. § 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden


 

PDF   Uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu.pdf

Wersja XML