Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) i art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2016 r., poz. 1610) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 3.  Traci moc uchwała nr X.142.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Roden


PDF   Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021.pdf

Wersja XML