Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.509.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie udzielenia bonifikaty

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 37 ust.2 pkt 6, art. 68 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm. 2) ) oraz wykonaniu § 23 ust.3 Uchwały Rady Miejskiej w Białej Nr XIV.183.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała ( Dz.Urz. Woj.Opolskiego z 2012 r., poz 1191) zarządza się, co następuje:

§ 1. Udzielić nabywcy działki gruntu 164/3 km.1 o pow. 0,0301 ha położonej w Kolnowicach 50% bonifikaty w kwocie 5 150,00 zł ( słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) od ceny ustalonej w wysokości 10 300,00 zł § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.509.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie udzielenia bonifikaty.pdf

Wersja XML