Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mienie Gminy 2006

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w gminie Biała

 

    Mienie komunalne utworzono z dniem 27 maja 1990 roku na mocy przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym. Zgodnie z art. 43 tej ustawy mienie komunalne należy do poszczególnych gmin, ich związków oraz innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw komunalnych.
Mienie komunalne powstało przede wszystkim poprzez przekształcenie części mienia państwowego na mocy ustaw - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32 poz.191 i Nr 43 poz.253 ). Nieruchomości komunalne Gminy Biała są przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży ,zamiany ,oddania w użytkowanie wieczyste ,w najem lub dzierżawę , użyczenia ,oddania w trwały zarząd - po wcześniejszym wyznaczeniu do obrotu przez Radę Miejską , a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek kapitałowych (zarówno własność ,jak i prawo użytkowania wieczystego),przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw samorządowych .Ponadto nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonanej na rzecz Skarbu Państwa lub między jednostkami samorządu terytorialnego.

 Obrót gruntami stanowiącymi mienie Gminy Biała w 2006 roku przedstawia się następująco:

Aktem notarialnym –umową zamiany nieruchomości ,zamieniona się na działki w Ogierniczu oddano działkę 23/1 o pow. 0,0286 ha  a przejęto działkę 24/2 o pow. 0,0386 ha.
Aktem notarialnym –umową sprzedaży nabyto działkę w  Pogórzu  554/161 m.3 o pow. 0,0144 ha z przeznaczeniem pod budowę drogi we wsi Pogórze.

Pełną treść informacji o stanie mienia komunalnego  można znaleźć w dokumencie: Załącznik do budżetu nr 4.pdf

informację wytworzył(a): Sławomir Szmulik
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 10.01.2007 r.
Wersja XML