Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.541.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu ...

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o:
1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3) informację z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku,
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przedłożyć:
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,

- Radzie Miejskiej w Białej.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.541.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej i.pdf

PDFZalacznik1 OR.0050.541.2017.pdf

Wersja XML