Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r.

Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) informuję, że:
  1. Wykonanie budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r. kształtuje się następująco
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
A. DOCHODY
19.193.459
5.755.122
B. WYDATKI
21.490.187
4.235.073
 B1. Wydatki bieżące
17.812.087
4.068.137
 B2. Wydatki majątkowe
3.678.100
166.936
C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )
- 2.296.728
1.520.049
D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )
2.296.728
464.878
 D1. Przychody
2.681.728
562.378
  D11. Kredyty i pożyczki
2.481.628
87.670
  D12. Wolne środki z lat ubiegłych
200.100
474.708
 D2. Rozchody
385.000
97.500
  D21. Spłaty kredytów i pożyczek
385.000
97.500
                                
 
Biała, dnia 28.04.2006 r.
Sporządził: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczykinformację wytworzył(a): Klaudia Kopczyk
za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
data wytworzenia: 28.04.2006
Wersja XML