Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.560.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 211 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 685,00 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 685,00 zł
a) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 685,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 685,00 zł

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 685,00 zł

 


2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 685,00 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 685,00,00 zł
a) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 685,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 685,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 685,00 zł, w tym:
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów budżetu 39.921.421,19 zł; 2) Plan przychodów budżetu 8.351.380,00 zł; co daje razem kwotę 48.272.801,19 zł.
3) Plan wydatków budżetu 46.769.023,19 zł; 4) Plan rozchodów budżetu 1.503.778,00 zł; co daje razem kwotę 48.272.801,19 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.560.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok.pdf

 

 

Wersja XML