Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2018


PDF  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.pdf


BURMISTRZ  BIAŁEJ


działając na podstawie art. 25 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXIV.258.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.


OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT


na realizację zadań publicznych skierowany do:
1) organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 z późn. zm.)
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na realizację zadań w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018r.

 1. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza
 2. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych.

Zakres zadania „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”:
1) usprawnienie lecznicze i rehabilitacja ruchowa pacjentów,
2) tworzenie łatwo i ogólnie dostępnych stanowisk usprawnienia leczniczego,
3) gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej,
4) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2018 : 95.000,00 zł.

W 2016 r. i 2017 r. powyższe zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu – Gabinet Rehabilitacyjny w Białej.
Wysokość przyznanej dotacji w 2016 r. :70.000,00 zł , w 2017 r. 70.000,00 zł.

Zakres zadania „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych” :
1) opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higienicznych i odżywiania,
2) organizowanie pomocy potrzebującym,
3) wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
4) współpracę z placówkami pomocy społecznej i służby zdrowia.

Wysokość środków publicznych na realizacje zadania w roku 2018 : 50.000,00 zł.

W 2016 r. i 2017 r. powyższe zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas w Białej.
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2016 - 50.000,00 zł, w 2017 r. – 50.000,00 zł.

II. Termin i warunki realizacji zadań:

 1. Termin realizacji dwóch wyżej wymienionych zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
 2. Miejsce realizacji zadań: Gmina Biała
 3. Podmiot składający ofertę:

1) wykonuje zadanie samodzielnie,
2) posiada możliwości kadrowe i techniczne do realizacji zadania,
3) posiada doświadczenie w realizacji zadania,
4) posiada szczegółowy program realizacji zadania
5) posiada środki własne na udział w realizacji zadania,

III. Zasady przyznania dotacji:

 1. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Białej.
 2. Decyzje o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Białej po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. Informacja o wyniku konkursu zostaje ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.biala.gmina.pl.


IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2018 r. w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na realizację zadania………………… ……………………(wymienić nazwę zadania) w sekretariacie (pok. Nr 13) Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek Nr 10 w godz. od 7.30 do 15.30 (w piątki do14.00) lub pocztą na wyżej wymieniony adres. Liczy się data wpływu do Sekretariatu Urzędu.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu składania ofert.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 3. W toku rozpatrywania ofert oferenci mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień.
 4. Złożenie oferty o środki finansowe nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, a która występuje podmiot.
 5. Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:

1) sposób realizacji zadania,
2) posiadane zasoby kadrowe
3) doświadczenie w realizacji tego typu zadania,
4) koszty realizacji zadania


Dokonując oceny ofert przyznaje się punkty od 0 do 3 za każde kryterium . O wyborze oferty decyduje ilość przyznanych punktów. Szczegółowe zasady oceny i wyboru oferty zawiera Regulamin Konkursu.
4. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
5. Podstawą przyznania dotacji wybranemu oferentowi oraz szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem a wybranym podmiotem.
6. Oferty winny być złożone na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016.1300) i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
7. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
8. Od decyzji Burmistrza Białej  podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

VI. Do oferty należy dołączyć:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
7) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
8) kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
9) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok – lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za miniony okres,

10) oświadczenie oferenta, że nie dotyczy go ograniczenie podlegające sankcji z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2017 r. poz. 2077)

11) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

VII. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Burmistrz Białej

Edward Plicko

Wersja XML