Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.652.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu nr 80 km.2 położonej w Solcu

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121 i 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działkę gruntu oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 80 km.2 o pow. 0,5675 ha obręb Solec, zapisanej w księdze wieczystej KW OP1P/00039137/7 jako współwłasność Gminy Biała § 2. Ustalam cenę na wyżej wymieniona nieruchomość w wysokości 39 100,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto złotych) § 3. Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami. § 5. Zarządzenie wraz wykazem nieruchomości wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.652.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu nr 80 km.2 położonej w Solcu.pdf

Wersja XML